VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
20.10.2016 - ukonen NW sezony - chystme pro vs posledn NW vylap a to 28.10. ve 13 hodin. je to ptek, ale svtek, tak vyrazme. Sraz je v ulici Jana iky na kiovatce u pringer.
20.10.2016 - U3V pokrauje. Dal setkn je 21. 10 ve 13,30 v zasedac mstnosti M. Pijte v plnm potu.
28.09.2016 - U3V - zanme opt v ptek 30.9. ve 13,30 v zasedac sni M. Pijte v plnm potu.
16.09.2016 - CYKLOSJEZD - 1.10. v poledne Restaurace na kovrn. Pijedeme ze vech stran. pidte se k nm?
16.09.2016 - U3V se opt rozjd. prvn setkn bude 30.9. ve 13,30 v zasedac sni M Slavonice.


A N K E T A

Slavonick� Renesan�n� Spole�nost
Ofici�ln� str�nky m�sta
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Vzpomnka na srpnov cyklovlet 27.10.2016

Cyklistick sezona je u konce i kdy se k, e nen patn poas, ale patn obleen cyklista.
Letos ji neuskutenme dnou vt cykloakci, ohlme se za proitky letonho roku. Akci slo
jedna ne co se te poad, ale uskutennm vletu navtvit jednu z nejhezch cyklostezek
Rakouska. Cyklojzdu pipravil n dlouholet kamard Jirka Bene s jeho manelkou Vou a
prvodcem Rainerem Miksche. Bohuel Jirka ji nen mezi nmi, srpnov zjezd na Murradweg
byl tak vzpomnkou pro ns pro vechny, kdo jsme ho znali.
Po ptihodinov jzd autobusem nae putovn zaalo podveer v obci Muhr. Poas se zdlo
pijateln a tak nic netuce jsme vyrazili na edestikilometrovou cestu do Stadt Muhr. Po
nkolika kilometrech ns vak "dobhl" pvalov d隝 s boukou, kter vydrel a do msta
ubytovn. V dalch dnech se poas umoudilo a ji nm nic nebrnilo prot dal hezk dny.
Projdli jsme alpskou krajinou kolem eky Mur a navtvili jsme msta vetn jejich pamtek. Je
tk popsat ve, co se d vidt ze sedla kola (i kdy to nkdy bol). Kdo chce poznvat, mus se
zastnit.
Autor : Ruda Hjek


jak byl prvn Mrkotn? 09.10.2016

Sobota byla ndhernm dnem pro naplnn naeho cle. Ano, vyhlsili jsme posledn slunen sobotu za den poslednho cyklovletu po vlastn ose s tm, e se sejdeme v Mrkotn. Ze Slavonic sice vyjeli jenom ti cyklist, ale do Mrkotna jich pijelo 33 ( z Jihlavy, Tele, Daic, Horn Cerekve, Nmt nad Oslavou a dalch mst) a jet pr pznivc dorazilo autem. Bylo to fajn setkn a vichni si mli co ci ped nstupem podzimu a dlouh zimn pauzy. Po vynikajcm obd v Restauraci na kovrn jsme byli na radnici pijati starostou p. Porem. Piblil nm souasn ivot v jejich mstysu a umonil nm prohldnout si expozici vnovanou kamenictv v regionu a film, jak v roce 1928 putoval obelisk na Prask hrad. Pot tomto programu se nkte jet vydali na dal poznvac cestu, jin do restaurace a ti z nejvzdlenjch mst se vypravili na cestu dom. Z rozhovor a pchozch evidujeme poadavek o opakovn akce a to nejlpe na dva dny, abychom mohli poznat vce mst v tto oblasti. Vem cyklistkm i cyklistm ze srdce dkuji za ast, i mn bylo s vmi moc dobe a budu se tit, e se na jae opt potkme na njak cyklotrase. Peji vm vem klidn, zdrav a pohodov cel nadchzejc as.
Autor : V. Beneov


Hvzdicov cyklosjezd 1.1O,2016 28.09.2016

Volba pro Slavonicko zve vechny pznivce cykloturistiky na prvn hvzdicov sjezd v Mrkotn. ast potvrdili cyklist z Daic, Tele, Jihlavy, Horn Cerekve a samozejm my ze Slavonic. Pokud se rozhodnete jet s nmi, sejdeme se v sobotu 1.10. v 9,30 na autobusovm ndra a pojedeme jednu cestu asi 27 km. V Mrkotn ns ek obd v Restauraci na kovrn, setkn s pteli, pijet starosty, prohldka expozice na tma kamenictv v Mrkotn a film o vrob a transportu obelisku na Prask hrad.
Co k Wikipedie:
Obelisk na Praskm hrad i t Mrkotnsk monolit je vysok thl tybok monolitick komol jehlan stojc na tetm hradnm ndvo v blzkosti Starho probotstv odhalen u pleitosti vro 10 let od vzniku eskoslovenska v roce 1928. Postaven byl jako pamtnk padlm bhem prvn svtov vlky.[1] Jeho autorem je slovinsk architekt Josip Plenik. Inicitorem a dontorem stavby byl prvn eskoslovensk prezident Tom Garrigue Masaryk. Prvn monolit vylomen v roce 1923 se vak pi nehod na cest rozlomil a bylo nutn vylomit monolit druh.[2] Ten se zdrn povedlo do Prahy dopravit a zatkem listopadu 1928 byl vztyen.[3]

Obelisk vak nebyl dokonen cel, nebo chyblo jeho vrchn ukonen. To bylo doplnno a v roce 1996 na popud eskho prezidenta Vclava Havla.[4]
Autor : V. Beneov


Shromdn VPS jednalo 09.09.2016

Ze shromdn VPS, konan 22.5.2016

Vzhledem ke vznikl situaci bylo teba zvolit novho pedsedu Volby pro Slavonicko a pehodnotit jeho dal aktivity.
Mgr. Ji Bene byl u vzniku obanskho sdruen a vedl jej 13 let. Jeho mrtm dne 27. 2. 2016 byla jeho velice aktivn innost ve VPS ukonena a ostatn lenov se rozhodli, e budou ve sv prci v malinko pozmnn podob pokraovat.
Dne 22. 5. byla navrena a schvlena jako nov pedsedkyn Mgr. Vtzslava Beneov a byla upesnna dal npl ji - zapsanho spolku. jeho aktivity by se mly odvjet od ji tradinho zamen sport, vzdlvn, charitativn innost, mezigeneran aktivity, mezinrodn spoluprce, tvoiv dlny, Univerzita tetho vku, dal aktivity na podporu rozvoje regionu.

Autor : Ing. J. Horek


Slavnostn oteven cyklostezky 5. 6. 2016 09.09.2016

V nedli rno to nevypadalo vldn, bylo po deti, zataen obloha a chladn vtr taky nelkal na cykloturistiku, pesto se est statench vydalo na slavnostn oteven nov sti cyklostezky z Raabs do Gross Siegrart. V Rabbs an der Thaya bylo ivo, proslovy, kapely, upomnkov pedmty, mapy a oberstven, vstava a prodej kol a spousta nadenc se svm cyklovybavenm ekala na slavnostn oteven cyklotras. Krom politickch zstupc zde byli vichni starostov z cyklistickch mst a za doprovodu stovek cyklist slavnostn oteveli novou st trasy. A nae estice statench byla u toho. Rozjela se v davu, kter pomalu dl a nakonec zstala sama a ujela cel velk okruh, celkem 96 km. Klobouk dol ped naimi cyklisty, vytrvalost a jim rozhodn nechybla a odmnou jim byl ndhern den s voavm jarnm vzduchem a pocit krsn proit nedle.
Volba pro Slavonicko dkuje vem zastnnm.

Autor : Marie Rehartov


Houbask den 4. 7. 2016 09.09.2016

Volba pro Slavonicko vyhlsila na pondl 4.7. 2016
HOUBASK DEN aneb piprav se na houbaskou sezonu.
Do Slavonic zavtal jako kadoron amatrsk mykolog Ji Novk, kter sice ije na Valasku, ale z naeho regionu pochz a proto se k nm tak rd vrac. Jako v loskm roce, tak i letos nm nabdl, e ns provede tajemnm svtem hub a pedstav bohatstv naich jihoeskch les.
Selo se na pt destek zjemc a ns velmi t, e se nm opt podailo zrealizovat tuto mezigeneran aktivitu. Pod dohledem Jiho Novka jsme hledali houby v lese, dovdli se nco o jejich typickch nalezitch a rozpoznvacch artefaktech. Dvouhodinov vychzka pinesla zajmav lovky a po kontrole obsahu kok jak dt, tak i dosplch jsme se vraceli dom. Nkter houby jsme nechali pro potebu vstavy, ale zcela jist vme, e dom si vichni houbai odneli jenom jedl houby.
Odpoledne probhla vstava nasbranch hub, kter organiztoi na houby jedl, nejedl a jedovat. Zvltn kapitolou byla praktick ukzka, jak rozpoznat MUCHOMRKU RَOVKU MASK OD MUCHOMRKY ZELEN SMRTELN JEDOVAT A MUCHOMRKY TYCHROVAN - SMRTELN JEDOVAT A MUCHOMRKY EDIVKY, KTER SICE NEN JEDOVAT, ALE ANI NIJAK ZVLT CHUTN A HLAVN JE NEJVCE PODOBN PRV DVMA PECHOZM JEDOVATM DRUHM. Opatrnosti nen nikdy nazbyt a proto sbrejte jenom takov houby, kter bezpen znte a ns to pan Novk opravdu nauil.
Vedle bnch druh hub jsme nali i nkolik vzcnch kousk a dokonce jednu v R vzcnou a je vepsna v ervenm seznamu ohroench hub Lokovec paliv.
Protoe ve Slavonicch bylo hodn turist, nosili si i sv houbask lovky, kter Ji Novk pmo na mst uroval a probhla bohat diskuze i se zahraninmi hosty. Dkujeme za spoluprci i pracovnicm Infocentra, nebo jen ve spoluprci s nimi jsme mohli uspokojit vce ne 500 nvtvnk vstavy.
Na zvr celho dne probhla jet beseda s promtnm kam se dostavili opravdov FAJNMEJKI houbaen a iv diskuze uspokojila vechny zastnn. Dkujeme panu Novkovi a budeme se tit na dal setkn nad houbikami nejen z naich les.

Autor : V. Beneov


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50©2002-2016 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version