VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
05.01.2017 - Krsn, zdrav a spn rok 2017, pln lsky, spokojenosti a spolench setkvn.
11.12.2016 - 16. 1. v 10 hodin budou slavonit senioi promovat na PrF ZU.
11.12.2016 - 16. 1. v 10 hodin budou slavonit senioi promovat na PrF ZU.
11.12.2016 - Seli jsme se s Rainerem a dohodli jsme 4 cykloakce k nahldnut v novinkch
11.12.2016 - Seli jsme se s Rainerem a dohodli jsme 4 cykloakce k nahldnut v novinkch


A N K E T A

Slavonick� Renesan�n� Spole�nost
Ofici�ln� str�nky m�sta
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Historicky prvn promoce Slavonick VU3V 22.01.2017

V pondl 16. 1. 2017 se nae slavonick skupina student VU3V zastnila slavnostn promoce na esk zemdlsk univerzit Provozn ekonomick fakulty v Praze. Bylo to velmi pjemn zavren naeho tletho studijnho sil, bhem kterho jsme mli monost seznmit se se zajmavmi pednkami a dozvdt se spoustu novch informac. Samotn promoce probhala ve slavnostn atmosfe a mla dstojn rz. Bylo a dojemn sledovat nkter vce ne star (nemohu napsat star, protoe tito lid jsou a budou mlad duchem stle) studenty, kte si hrd vyzvedvali sv zaslouen diplomy.
Tento den dopoledne byli promovni absolventi z 22 studijnch mst z cel republiky, ale vzhledem k tomu, e promoce pokraovali dl, je tchto mst celkem podstatn vc.
Zaloit virtuln univerzitu tetho vku byl vborn npad, protoe ne kad m monost navtvovat pednky pmo v pednkovch slech na univerzitch. Meme jen podkovat vem, kte se na virtulnch pednkch podlej, kte vnuj svj as tomu, aby kad lovk star 50. let teba z mal vsky ml monost se vzdlvat a stle na sob pracovat.
Nae studijn skupina se rozhodla pokraovat dl ve studiu a je prv te velk pleitost pidat se k nm.
Musm za vechny podkovat zakladatelm a organiztorm manelm Beneovm, kte byli tmi pachateli a tuto monost nm ve Slavonicch umonili. Bohuel, ne vichni, kte s nmi zanali se studiem, se dokali zdrnho zakonen. Ale jako kdyby byli mezi nmi stle!
=


Autor : Lda Brychtov


plkov vlapy 12.01.2017


Zveme vechny mal, mlad, star, nejstar, prost vechny, kte chtj spolen s nmi pozdravit msc v jeho plnosti, kam se dostv jenom jednou za msc. Poprv vyrme ve tvrtek 12.ledna v 18, 20 od hasirny. Doporuujeme NW hlky, nen to vak podmnkou.
________________________________________
plkov Msc zpravidla vychz hned po zpadu Slunce. kme, e Msc je v opozici se Sluncem, ili stoj na obloze pmo naproti na denn hvzd. Prv obdob plku se t mnohem vt pozornosti ne jin fze naeho souseda. Je pravda, e msn cyklus se v tto chvli dostv do sv druh poloviny a e zan ubvat, jinak se ale nedje nic zvltnho. Z astronomickho hlediska je navc plnk spe dlem okamiku. Proto nepropadejte panice, kdy podle nkterch nvod nestihnete pesn za plku vyluhovat ani podn msn aj, nato vyrobit kouzeln amulet.
A CO TVRD O PLKU JIN ZDROJE?
Lidsk mysl je se silou Msce nekompromisn spjat. Ani bychom chtli nebo si to uvdomovali, jeho sla ns ovlivuje a provz na kadm kroku. Nejinak tomu bude i letos. Podvejte se, kdy bychom se radji mli mt na pozoru ped zrdnou silou Msce a kdy si naopak meme oddechnout. Mme pro vs pehled plk pro rok 2017.

Zdroj: http://www.extra.cz/velky-prehled-magickych-uplnku-pro-rok-2017-podivejte-se-kdy-se-mame-bat-a-na-co-byt-pripraveni
Vl plnk 12. Ledna
Podle pvodnch americkch obyvatel je lednov plnk pojmenovn vl. Prv dky nmu zejm vznikla spojitost vlk a plku. V lednu, kdy hodn mrzne, se toti patn shn potrava, a tak hladov vlci vyli na Msc. Vy se sice ve vlka asi nepromnte doslova, ale me se stt, e s va psychikou plnk pkn zamv. Stejn jako zoufal vlci po potrav i vy budete po nem touit. Sami jet nebudete vdt po em, protoe jste se jet nevzpamatovali z konce pedchozho roku. Ale v kadm ppad prahnete po zmn.
Snn (hladov) plnk 11. nora
V noru vtinou padal snh nejsilnji, pokryl vechno a obstarat si potravu bylo pro lidi tm nemysliteln. Nejen pro zvata to bylo obdob hladu. Problmy naich pedk u ns sice netrp, ale pesto se zd definice hladov tou sprvnou. Zima je dlouh, dny stle krtk a temnota vm pomalu zatemuje mysl. Nejernj mylenky vs napadnou prv bhem Hladovho plku.
erv plnk 12. bezna
Nzev vznikl jednodue proto, e se proda po dlouh dob zase zan probrat k ivotu. Prvn bytosti, kter se prodraj ze zmrzl pdy, jsou prv ervi. Stejn jako zamrzl pda se i vy zanete probouzet k ivotu. Zaplav vs sla a budete zase ctit, e se mete zhluboka nadechnout.
Rov plnk 11. dubna
Vechno kolem zan kvst, puet a vznikaj zrodky novho ivota. Pozor na to, aby vs euforie Rovho plku neovldla a pli. Mohou se vm trochu zat zapalovat ltka, ale nenechte se oklamat. Me se jednat pouze o iluzi rozjaen mysli.
Kvtinov plnk 10. Kvtna
Obdob szen kukuice. Podle toho tak nkdy Kukuin plnk. Stejn jako proda i vy jste nkdy v tomto obdob v rozkvtu. Poctte nov pval energie a nkter dokonce ekaj nov lsky. Koneckonc jedn se o obdob plodnosti, take vlastn pro ne.
Jahodov plnk 9. erven
Stejn jako dozrvaj jahody i vy budete pomalu dozrvat do dal ivotn fze. Leton Jahodov plnk bude ve znamen velkch ivotnch zmn, na to, jak zmny s sebou pinese, si ale muste jet chvli pokat.
Boukov plnk 9. ervence
Obdob bouek se bl, a to nejen tam venku za okny, ale i ve vaem ivot. Letos to tedy bude stt za to a budete se opravdu snait, abyste tu pomyslnou boui pekali ve zdrav.
Jesete plnk 7. srpna
Jeseter byla u pvodnch americkch obyvatel velmi oblben ryba, kter se dala nejlpe chytat prv v tomto obdob. I vy budete plout mezi nastalmi problmy jako ryba ve vod. Rezignujete a v podstat to bude to nejlep, co se d udlat.
Kukuin plnk 6. z
Obdob sklizn. Stejn tak i vy konen sklidte za sv spchy. Sladk odmna vs nemine, ale ve svm dlouhodobm sil ani pesto nesmte polevit. Jinak euforie brzy vyprch a z spchu nezbude nic.
Donkov plnk 5. jna
Nkdy se mu k i plnk lovc. Obdob, kdy se pipravuj zsoby na zimu. I vy budete tak trochu lovit v novch vodch. ekaj vs toti zsadn zmny a ocitnete se v pln novm prosted. Berte to jako novou vzvu, kter by mohla vst k potencilnmu spchu.
Bob plnk 4. listopadu
V tomto obdob se kladly pasti na bobry. Jejich koeiny pak lovce hly po celou zimu. Pro vs to ovem nebude nijak bouliv obdob, sv dramata jste si za rok proili, take se radji sthnete a jako medvd se pipravte k zimnmu spnku.
Ledov plnk 3. prosince
Noci se prodluuj, dny se zkracuj a opt nastv doba temna. Sotva se vzpamatujete z jednoho temnho obdob, u je tu dal a jako mvnutm kouzelnho proutku ve vs opt Ledov plnk vyvol deprese.

Autor : VB


Krsn Vnoce 22.12.2016

Ven spoluoban, pznivci a ptel ze vech kout na republiky, pejeme Vm touto cestou krsn proit as Vnoc v kruhu Vaich nejblich. Uvejte si toto lskypln napojen plnou mrou, je to nejvt tst, kter kad lovk m. Dtem potom rozzen oi nad krsou, kterou jim dospl vytvoili a radost z kad spolen chvle.

Do roku 2017 vm pejeme hlavn pevn zdrav, radost ze veho, co budete konati a petrvvajc lsku, pokoru a klid. Pokud se sejdeme na njak spolen akci, bude nm potenm.
Autor : Volba pro Slavonicko


Vnon pnka pro nemocn, oputn a odlouen 16.12.2016

S velkou ctou chci podkovat vem astnkm tto akce za empatii, kterou projevili. Je kolem ns hodn lid, kte zstali sami, nebo jsou odkzni na lko ve sv nemoci a vy jste jim poslali vlastnorun vyroben pnko k Vnocm, abyste je potili v tchto dnech. Selo se neekanch 205 pnek. Chtla bych touto cestou podkovat dtem, rodim a uitelkm Matesk koly Slavonice, koln druin pi Z Slavonice, a dalm jednotlivcm: panu Jaroslavu Karskovi, Jaruce Tepl, Jaruce Geistov, Mart Novorkov, Alen Novotn, Jiin pringerov, Alen Brychtov, Son Vyvadilov, Katein Fiarov a dalm anonymnm drcm za jejich pomoc. Na pnka ji netrpliv ekaj klienti Hospice Sdlen Tel, Nemocnic v Daicch, Jindichov Hradci, Potkch a v Domov dchodc v Budkovicch.
Svou ast na tomto projektu jste projevili souctn s lidmi, kte se dostali do nemil ivotn situace a to je v souasnm celospoleenskm klimatu hodno vysokho uznn. Dkuji vm a peji i j vm vem lskypln proit kadho dne v plnm zdrav, pochopen a cty celho okolnho svta.
Autor : V. Beneov


Vyrob pnko pro druh 12.12.2016

Bl se Vnoce a tm i velmi citliv obdob pro oputn, star, nemocn lidi, ale i pro dti, kter jsou upoutny na lko, a kad malikost by jim jist udlala radost.
PIPOJTE SE K rozdvn Vnon radosti a namalujte pnko.
Volba pro Slavonicko vyhlauje Tden pnek a vyzv spoluobany k podpoe lid bez domova, rodiny i oslabenho zdrav, aby vyrobili vlastn pnko. Spolen vroba pnek pro zjemce bude ve stedu od 14,30 do 16,30 a v ptek od 15,30 do 16,30 v Informanm centru Slavonice.
Doma vyroben pnka mete odevzdvat na ku cel tento tden. Volba pro Slavonicko zajist jejich pedn clov skupin a bude Vs informovat o potu a mstech pedn. Dkujeme vem, kte vzpomenou i na ty, kterm nen zrovna nejlpe.

Autor : V. Beneov


Historicky prvn promoce senior 11.12.2016

Lid se dovaj dchodovho vku v dobr fyzick i duevn kondici a jsou schopni se dle aktivn podlet na spoleenskm dn. Udren kondice vak vyaduje aktivn a inorod pstup k ivotu. Jednm ze zpsob je i vzdlvn, kter se pro seniory stv prostedkem pro hledn cesty a zpsobu pro poznvn monost vhod kadodennho ivota.
Do Slavonic pivedla Volba pro Slavonicko VIRTULN UNIVERZITU TETHO VKU (VU3V), kterou nabz Provozn ekonomick fakulta ZU v Praze. Dky podpoe msta se senioi schz v zasedac sni M. Studovat zaalo 23 lid a nyn je 17 absolvent, po povinnch 6 ti semestrech + jednoho zkuebnho, pipraveno PROMOVAT .
Promoce je slavnostn akt ukonen danho studijnho programu, pi kterm seniort studenti obdr "Osvden o absolutoriu Univerzity tetho vku" pi Provozn ekonomick fakult esk zemdlsk univerzity v Praze.
Promoce vyjaduje nejen dosaen osobnho spchu dve narozench student, ale tak pleitost jejich rodinnch pslunk, ptel a znmch se slavnostnho aktu zastnit a osobn gratulac vyjdit svm blzkm obdiv a ctu.
Nae promoce bude 16. 1. 2017 v aule Provozn ekonomick fakulty esk zemdlsk univerzity v Praze. Nae stedisko bude promovat v 10 hodin.
Jedn se historiky prvn promoce slavonickch seniorskch student VU3V, a proto je pro ns velkou ct, e pozvn na tento akt pijal i starosta msta Ing. Hynek Blaek, sm absolvent stejn fakulty. Tme se na tento slavnostn den a pivtme vechny spoluobany, kte by se tto udlosti chtli zastnit spolu s nmi.


Autor : Tm VPS


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52©2002-2017 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version