VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
16.09.2017 - PILATES opt kad tvrtek od 18 ti hodin ve spolkovm dom.
04.08.2017 - Zveme vs na dal plkov vlap 7. 8. v pondl ve 20.00 sraz u hasirny. tentokrt se jedn o jesete plnk, ale my si nebudeme brt dn rybsk nin, ale turistick hlky, odrazky a pit. ekme vs abychom pozdravili spolen nastupuj
04.08.2017 - Zveme vs na dal plkov vlap 7. 8. v pondl ve 20.00 sraz u hasirny. tentokrt se jedn o jesete plnk, ale my si nebudeme brt dn rybsk nin, ale turistick hlky, odrazky a pit. ekme vs abychom pozdravili spolen nastupuj
21.07.2017 - Chystme se na Labskou cyklostezku. Autobus pln cyklist pejede do Mlnka a kolem Labe pak ji kad na vlastn pohon a za Drany. Snad nm vyjde poas.
21.07.2017 - Trnujeme na modn pehldku, kter bude 21.7. odpoledne spolu s dalm programem na Nmst Mru ve Slavonicch.


A N K E T A

Slavonick� Renesan�n� Spole�nost
Ofici�ln� str�nky m�sta
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Ukzka mdy prvn republiky 16.09.2017

Tak se to podailo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dky nkolika nadenm dvatm mte monost shldnout zcela uniktn ukzku mdy z prvn republiky. Povedlo se navzat spoluprci s nov vznikajcm subjektem o oboru dobov mdy a doma u pleitosti Jarmarku se na chvli vrtit do dob minulch.

Po prvn svtov vlce dolo doslova k mdn revoluci. Korzety nahradily podprsenky, dve nepohodln spodnika dostala vzhled hladkho kombin a aty pestaly bt rozdvojen na sukni a ivtek. Obdob prvn republiky dvalo tak pednost splvavm materilm

Zaalo tzv. obdob zkracovn. eny si konen mohly osthat vlasy, nos krat sukn a dokonce nosit kalhoty. Nezbytnm doplkem se stal klobouk, kter se posazoval na piku hlavy a pozdji a tsn nad tl, aby vynikla vlasov vlna nad elem.

Vce na http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/228913/chcete-vypadat-jako-hvezdy-serialu-prvni-republika.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy
Autor : Marie K.


Jak byla cyklovprava kolem Labe 06.08.2017

Labsk cyklostezka
Nejvt cyklo akce tto sezony, kterou pod Volba pro Slavonicko, vyla letos na posledn ervencov prodlouen vkend. Za cl jsme si dali projet podl eky Labe nejenom na zem na republiky, ale prothnout trasu jet dl do Nmecka. Ve zaalo ve tvrtek v rannch hodinch, kdy jsme tradin s Jirkou Bastlem vyrazili na trase Slavonice Daice Crkvice a do naeho startovnho msta Mlnk. Tam na ns ekali posledn astnci zjezdu a n poet se ustlil na 46 cyklonadencch. Prvn den jsme s meziprohldkou zvltn smutnho msta Terezn dorazili po asi 56 km do msta Litomice. Tam jsme byli ubytovan v Hostelu U Sv. tpna a trochu pomourn poas vylepilo vborn mstn pivo tpn v Biskupskm pivovaru, pmo v mst naeho ubytovn. Druh den po krtk prohldce litomickho nmst a drobn oprav Rainerova kola jsme u se slunkem pokraovali dl smr Dn. Nenechali jsme si na trase samozejm ujt ani ochutnvku vna v rodinnm vinastv Mikulenkovi, kter le v srdci vinaskho mikroregionu Porta Bohemica. Pan majitel byl na cyklotlupou po rnu lehce zaskoen, ale nakonec to byla pjemn zastvka se sedmi lahvinkami. Jet se zastvkou u hradu Stekov jsme v pohod dojeli do krsnho Dna. Tam Rainer neznmo jak, vyaroval na labsk rovin dsn stoupn, kter se zdlo, e nem konce. Odmnou za namhav zvr trasy nm ale bylo krsn ubytovn v Hotelu U Kaple. Nejkrsnj st naeho putovn na ns ekala tet den. Vyjeli jsme rno po prohldce Thunsk kaple Sv. Jana Nepomuckho s vyerpvajcm vkladem. Cestou jsme projdli asnm krajem esko-Saskho vcarska. Minuli jsme mohutn hrad Knigstein, pod kterm jsme se pevezli na druhou stranu Labe a odpoledne jsme dali troku p turistiky po Saskm vcarsku a pokraovali do cle tetho dne, do Pirny. tvrt den byl nejnronj, protoe jsme museli zvldnout na kole pesn 97 km. Natst jsme to netuili, protoe Rainerova zhadn navigace zsadn pedvd o deset a dvacet km mn, ne je potom skutenost . Cestou jsme proli nmst v Dranech, projeli Mn a astn dojeli do msta naeho poslednho noclehu ve Strehle. Zvren den nm zbyla u jenom pohodov dopoledn trasa ze Strehly do Torgau cca 40 km, kde jsme se odmnili kvou a zkuskem. V jednu hodinu jsme vyreli plni zitk smr domov, netue co ns jet ek. Asi 13 km od hranic s na republikou ns probrala nezvykle pomal jzda autobusu. Po vyhodnocen situace bylo jasn, e dl nejedeme, autobus ml neopravitelnou zvadu. Dky pohotovosti Jirky Bastla i Rainera bylo ve zdrn vyeeno, a i kdy jsme chvlemi vypadali jako koovn Cirkus Humberto, dobr nlada ns neopoutla. Dorazili jsme sice se zpodnm, ale v podku vichni dom plni krsnch zitk a myslme i vbornch sportovnch vkon. Najeli jsme celkem cca 309 km. Dkujeme vem za spolenost, pejeme krsn zbytek lta a tme se zase nkdy na vidnou.


Autor : Da Hudkov


H L E D M E DO B R O V O L N K Y 05.08.2017

Pro dlouhodobj aktivity hledme spolupracovnky, kte se zajmaj o odvn let minulch. Chceme se zapojit do projektu, co se oblkalo kdysi, jak hrla hudba, co se tanilo a v em......Pivtme eny a mue veho vku, vetn mldee a senior. Pojte si s nmi vyzkouet obleen z prvn republiky, poslechnout si tehdej hudbu, mon i zatanit a pedvst tyto poklady ostatnm. Prosm hlaste se na tel 606 630 399 nebo na ku ve Slavonicch. Tme se na prma zbavu.
Autor : V. Beneov


Volba zajiuje Mdn pehldku na charitativn akci 21.07.2017

Volba pro Slavonicko si vzala za kol zajistit mdn pehldku na prodej outfit z Kapiky. Mme pipraveno 10 modelek od 1 - 65 let a jednoho mladho mue a budeme pedvdt 64 model, kter budou pmo ji ten den ke koupi ve Spolkovm dom. V tento den budete moci zakoupit i dal obleen tamt.
Pijte se podvat 21. 7. na nmst Mru do Slavonic. A o jakou akce se jedn?
Charitativn bazrek Kapika Nadi Cigaleov ve spoluprci s mstem Slavonice vs srden zvou na charitativn kulturn akci Dva roky s Kapikou, kter se uskuten v sobotu 22. ervence od 13 hodin na nmst Mru ve Slavonicch. Na programu budou emesln stnky, tvoiv dtsk dlny, malovn na obliej, bohat tombola, mdn pehldka, vystoupen tanen skupiny a dal. Od 18 hodin pak vystoup na nmst Mru hudebn skupina Almost Acoustic a od 20 hodin se uskuten projekce dokument a oteven debata s Naou Cigaleovou. Vstupn na vechny doprovodn programy dobrovoln. Vtek z cel akce bude vnovn na Transplantan jednotku kostn den v Praze Motole.
Autor : V. Beneov


Pt plkov vlap 10. 5. 17 11.05.2017

Ji popt se sela skupina lid, aby spolen vylpla na dal z kopc kolem Slavonic. odtud opt pivtaly dv destky lid kvtinov plnk. trasa vedla po erven, s odbokou na Kadolec, pi vstupu z lesa se opt objevil jasn zc msc a ten nm celou cestu svtil na cestu zpt, kter vedla za Kadolcem , smr Ma a dom. Msc se tentokrt ani na vteinu neschoval, tak jsme si jeho spolenost uvali po celou dobu. Nachodili jsme Km a byli jsme spokojeni s tmto sportovnm vkonem i prodnm kazem.
Autor : V. Beneov


Jak byl druh ronk MEMORILU JIRKY BENEE 11.05.2017

Druh leton zastaven Nordic Walking Tour 2017 se uskutenilo ji tradin v jihoeskch Slavonicch. Leton ronk se konal ji druhm rokem jako Memoril Jirky Benee - vbornho lovka a zakladatele nordic walkingu v esk Kanad.
Nkte astnci se ji v ptek dostavili do Slavonic a prodlouili si tak vkend pln zitk a pjemn proitho volnho asu, kter Slavonice a jejich okol nabz. V sobotu kolem 9 hodiny se za mrnho mrholen zaali trousit prvn zjemci o registraci. Celorepublikov detiv pedpov se pln nenaplnila, poas bylo vskutku aprlov chvilku detk, chvilku krsn slunko, a ke konci vychzky dlouh trati pepadl astnky podn lijk, ale i to ke sportu a turistice pat. Nejsme peci s cukru
astnky pivtal mstostarosta Slavonic Ing. Karel Pavl, kter vzpomenul vldnmi slovy prv na Jirku Benee, svho kamarda, pana uitele a vdy aktivn innho obana Slavonic. Podkoval t celmu realizanmu tmu za ppravu tto pkn akce.
Kolem 11 hodiny vyrazili na rzn dlouh trat v nkolika skupinch za doprovodu zkuen instruktorky seversk chze Vti Beneov a pan Vry Fialov z Infocentra Slavonic. Va za pomoci figuranta - pedsedy eskho klubu nordic walkingu Radka Doui zorganizovala instrukt a krtkou rozcviku. Dopoledn program byl zajitn dtmi z mstn kolky a koly roztoily i se svmi rodii nmst s kruhy hula hoop a cel doprovodn program vtipn tradin moderoval Mra Paln. Super pecky ji tradin poutl a dobrou nladu tvoil DJ Danny.
Trasy byly opt veden jinak ne v minulch letech, a tak se potvrdila skutenost, e okol Slavonic nabz stle nco novho k objevovn. Del trasa cca 12 km vedla letos kolem pevnostnho arelu, Pamtnku elezn opony, Trojmez a pes vhlasnou Ma zpt do Slavonic. Krat trasa byla naplnovna stejnm smrem kolem rybnk Voral, Ddek a zpt na nmst do Slavonic. Ji zanme pomalu plnovat a konzultovat s mstnmi organiztory trasy na pt ronk a urit opt nebudete zklamni.
V odpolednch hodinch v zvru akce probhla tombola slosovn startovnch sel a krtk zhodnocen. Vichni zastnn vetn poadatel, zstupc msta a Informanho centra Slavonice se shodli na tom, e pt rok se sejdeme opt na stejnm mst
Zvltn podkovn pat: generlnmu partnerovi Zdravotn pojiovn ministerstva vnitra R, Vtzslav Beneov, pan Fialov a Ivetce z IC Slavonice, celmu tmu Penzionu Bejkv Mln a hotelu Re ve Slavonicch za perfektn zzem, Volb pro Slavonicko, mstu Slavonice a dalm. Tme se na Vs na dalch akcch eskho klubu nordic walking.

Autor : Gabriela Janouov


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53©2002-2017 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version