VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
25.04.2017 - Dkuji vem astnkm Memorilu Jirky Benee. Bylo velmi mil vidt znm tve a vzpomnat s lskou na mho zesnulho manela.
11.04.2017 - tvrt plkov vlap (tentokrt RَOV) je dnes v TER 11.4. Sraz v 19,30 u hasirny. NW hole jsou vtny. Doplte svou vbavu reflexnmi prvky a vyrazme do mscem osvtlen krajiny.
12.03.2017 - Dnes je dal z plkovch vlap. Vychzme v 18,15 od hasirny. Pidejte se k nm.
26.02.2017 - prvn cyklistika bude po rovinkch na Slovensk zkladn Velk Medr s monost vyuvat i termln lzn. Pojete s nmi. Jsi - li sm nebo sama, chyb nm tet na pokoj (to plat jak pro eny, tak mue).
24.01.2017 - Lyask stopy jsou upraveny, pojte i vy prothnout sv tla. Chcete-li rovinku, vyrate na cyklostezku.


A N K E T A

Slavonick� Renesan�n� Spole�nost
Ofici�ln� str�nky m�sta
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Jak bylo ve Velkm Medru_ 17.04.2017

Volba pro Slavonicko zorganizovala cyklorelaxan zjezd do Velkho Medru. Sela se rznorod skupina, st astnk byla z ad cyklist, druh skupina je pznivcem termlnch koupel a dal sbrali keky na slovenskm i maarskm zem. po celou dobu bylo slunen poas. Cyklist najezdilo 100 - 200 km , keka nasbrali sv lovky a termln lzn poslouily vem skupinm. Vichni jsme se vrtili v podku zpt a dvaty neunikla ani velikonon mrskace. Pomladili je nejen slovent chlapci, ale i mut astnci zjezdu. Byl to fajn zjezd a tme se na dal.
Autor : V. Surmkov


Velikonoce v termlnch lznch - pojete s nmi 26.02.2017

Chcete prot Velikonoce jinak n jste zvykl - mete sportovat, relaxovat, bavit se. Velk Medr je na Slovensko - maarskch hranicch a nabz nm jak prostor pro pobyt v termlech, tak turistiku, cyklistiku poznvn novch mst. Ubytovni budeme v penzionech s restaurac a kapelu si vezeme s sebou. Doprava a ubytovn vyjde podle vbru pokoje od 1950 do 2200 a program si urujete sami. Mte zjem se pidat. Volejte, pite, mme jet pr mst. 606 630 399, vbenesova@iol.cz
Autor : VB


Druh leton plnk 09.02.2017

Vydejte se s Volbou pro Slavonicko na dal plkov vlap. Hladov (snn) plnk nastane v sobotu 11. nora.
V noru vtinou padal snh nejsilnji, pokryl vechno a obstarat si potravu bylo pro lidi tm nemysliteln. Nejen pro zvata to bylo obdob hladu. Problmy naich pedk u ns sice netrp, ale pesto se zd definice hladov tou sprvnou. Zima je dlouh, dny stle krtk a temnota vm pomalu zatemuje mysl. Nejernj mylenky vs napadnou prv bhem Hladovho plku, proto nesete doma a vydejte se s nmi na krsnou zimn prochzku. Nezapomete se vybavit reflexnmi prvky. Trasa povede i po silnici.
Tentokrt bylo velmi tk vybrat trasu. Je hodn snhu a ledu na bnch cestch, proto musme jt i po silnici. Jist to zvldneme a a nm to poas dovol budeme mt vce vyuvat cest a pokud to bude mon vyhneme se silnicm.

Autor : V. Beneov


Co se dje za plku 24.01.2017

plnk je z astronomickho hlediska opozice Slunce a Msce a je to jedin poloha Msce, kdy vidme cel jeho povrch bez zastnn slunench paprsk Zem. Tato konstelace m obrovsk vliv na vechny prodn dje, nejmarkantnj inky meme vidt napklad na zven sle plivu. O plku se zhoruj nemoci, nehoj se rny, znty vce hnisaj atd. V dob ped plkem a pi nm je velmi vhodn vyhnout se jakmkoli operacm a zdravotnm zkrokm, napklad i trhn zub atd. Naopak velmi vhodn je doba tsn ped plkem pro pijmn ppravk kvantov homeopatie. Tyto ppravky lovka velmi inn pivdj k poznn piny jeho problm, vtinou tak, e ho dostvaj do situac, na jejich zklad si pak uvdomuje negativn vzorce svho chovn. plnk doke tento proces vrazn podpoit a zeslit. V kalendi zmrn uvdm tak astrologick znamen, ve kterm Msc v konkrtnm plku aktuln stoj. Nejvy inky napklad na psychiku bude mt znamen Ryb, na sex a pohlavn orgny znamen tra, na aludek pak znamen Raka a na stevn trakt znamen Panny. Z tchto princip si tedy kad me odvodit, jakm lkm a kterm operacm by se rozhodn ml v urit dny vyhbat. Tabulka plk (v prvnm znamen le Slunce, ve druhm Msc):


Datum: as: Astr. znamen:
12.1.2017 12:40 Kozor./Rak
11.2.2017 1:35 Vodn./Lev
12.3.2017 15:58 Ryby/Panna
11.4.2017 8:10 Beran/Vhy
10.5.2017 23:44 Bk/tir
9.6.2017 15:10 Blen./Stel.
9.7.2017 6:06 Rak/Kozor.
7.8.2017 20:10 Lev/Vodn.
6.9.2017 9:00 Panna/Ryby
5.10.2017 20:38 Vhy/Beran
4.11.2017 6:21 tr/Bk
3.12.2017 16:47 Stel./Bl.

Autor :


Historicky prvn promoce Slavonick VU3V 22.01.2017

V pondl 16. 1. 2017 se nae slavonick skupina student VU3V zastnila slavnostn promoce na esk zemdlsk univerzit Provozn ekonomick fakulty v Praze. Bylo to velmi pjemn zavren naeho tletho studijnho sil, bhem kterho jsme mli monost seznmit se se zajmavmi pednkami a dozvdt se spoustu novch informac. Samotn promoce probhala ve slavnostn atmosfe a mla dstojn rz. Bylo a dojemn sledovat nkter vce ne star (nemohu napsat star, protoe tito lid jsou a budou mlad duchem stle) studenty, kte si hrd vyzvedvali sv zaslouen diplomy.
Tento den dopoledne byli promovni absolventi z 22 studijnch mst z cel republiky, ale vzhledem k tomu, e promoce pokraovali dl, je tchto mst celkem podstatn vc.
Zaloit virtuln univerzitu tetho vku byl vborn npad, protoe ne kad m monost navtvovat pednky pmo v pednkovch slech na univerzitch. Meme jen podkovat vem, kte se na virtulnch pednkch podlej, kte vnuj svj as tomu, aby kad lovk star 50. let teba z mal vsky ml monost se vzdlvat a stle na sob pracovat.
Nae studijn skupina se rozhodla pokraovat dl ve studiu a je prv te velk pleitost pidat se k nm.
Musm za vechny podkovat zakladatelm a organiztorm manelm Beneovm, kte byli tmi pachateli a tuto monost nm ve Slavonicch umonili. Bohuel, ne vichni, kte s nmi zanali se studiem, se dokali zdrnho zakonen. Ale jako kdyby byli mezi nmi stle!
=


Autor : Lda Brychtov


plkov vlapy 12.01.2017


Zveme vechny mal, mlad, star, nejstar, prost vechny, kte chtj spolen s nmi pozdravit msc v jeho plnosti, kam se dostv jenom jednou za msc. Poprv vyrme ve tvrtek 12.ledna v 18, 20 od hasirny. Doporuujeme NW hlky, nen to vak podmnkou.
________________________________________
plkov Msc zpravidla vychz hned po zpadu Slunce. kme, e Msc je v opozici se Sluncem, ili stoj na obloze pmo naproti na denn hvzd. Prv obdob plku se t mnohem vt pozornosti ne jin fze naeho souseda. Je pravda, e msn cyklus se v tto chvli dostv do sv druh poloviny a e zan ubvat, jinak se ale nedje nic zvltnho. Z astronomickho hlediska je navc plnk spe dlem okamiku. Proto nepropadejte panice, kdy podle nkterch nvod nestihnete pesn za plku vyluhovat ani podn msn aj, nato vyrobit kouzeln amulet.
A CO TVRD O PLKU JIN ZDROJE?
Lidsk mysl je se silou Msce nekompromisn spjat. Ani bychom chtli nebo si to uvdomovali, jeho sla ns ovlivuje a provz na kadm kroku. Nejinak tomu bude i letos. Podvejte se, kdy bychom se radji mli mt na pozoru ped zrdnou silou Msce a kdy si naopak meme oddechnout. Mme pro vs pehled plk pro rok 2017.

Zdroj: http://www.extra.cz/velky-prehled-magickych-uplnku-pro-rok-2017-podivejte-se-kdy-se-mame-bat-a-na-co-byt-pripraveni
Vl plnk 12. Ledna
Podle pvodnch americkch obyvatel je lednov plnk pojmenovn vl. Prv dky nmu zejm vznikla spojitost vlk a plku. V lednu, kdy hodn mrzne, se toti patn shn potrava, a tak hladov vlci vyli na Msc. Vy se sice ve vlka asi nepromnte doslova, ale me se stt, e s va psychikou plnk pkn zamv. Stejn jako zoufal vlci po potrav i vy budete po nem touit. Sami jet nebudete vdt po em, protoe jste se jet nevzpamatovali z konce pedchozho roku. Ale v kadm ppad prahnete po zmn.
Snn (hladov) plnk 11. nora
V noru vtinou padal snh nejsilnji, pokryl vechno a obstarat si potravu bylo pro lidi tm nemysliteln. Nejen pro zvata to bylo obdob hladu. Problmy naich pedk u ns sice netrp, ale pesto se zd definice hladov tou sprvnou. Zima je dlouh, dny stle krtk a temnota vm pomalu zatemuje mysl. Nejernj mylenky vs napadnou prv bhem Hladovho plku.
erv plnk 12. bezna
Nzev vznikl jednodue proto, e se proda po dlouh dob zase zan probrat k ivotu. Prvn bytosti, kter se prodraj ze zmrzl pdy, jsou prv ervi. Stejn jako zamrzl pda se i vy zanete probouzet k ivotu. Zaplav vs sla a budete zase ctit, e se mete zhluboka nadechnout.
Rov plnk 11. dubna
Vechno kolem zan kvst, puet a vznikaj zrodky novho ivota. Pozor na to, aby vs euforie Rovho plku neovldla a pli. Mohou se vm trochu zat zapalovat ltka, ale nenechte se oklamat. Me se jednat pouze o iluzi rozjaen mysli.
Kvtinov plnk 10. Kvtna
Obdob szen kukuice. Podle toho tak nkdy Kukuin plnk. Stejn jako proda i vy jste nkdy v tomto obdob v rozkvtu. Poctte nov pval energie a nkter dokonce ekaj nov lsky. Koneckonc jedn se o obdob plodnosti, take vlastn pro ne.
Jahodov plnk 9. erven
Stejn jako dozrvaj jahody i vy budete pomalu dozrvat do dal ivotn fze. Leton Jahodov plnk bude ve znamen velkch ivotnch zmn, na to, jak zmny s sebou pinese, si ale muste jet chvli pokat.
Boukov plnk 9. ervence
Obdob bouek se bl, a to nejen tam venku za okny, ale i ve vaem ivot. Letos to tedy bude stt za to a budete se opravdu snait, abyste tu pomyslnou boui pekali ve zdrav.
Jesete plnk 7. srpna
Jeseter byla u pvodnch americkch obyvatel velmi oblben ryba, kter se dala nejlpe chytat prv v tomto obdob. I vy budete plout mezi nastalmi problmy jako ryba ve vod. Rezignujete a v podstat to bude to nejlep, co se d udlat.
Kukuin plnk 6. z
Obdob sklizn. Stejn tak i vy konen sklidte za sv spchy. Sladk odmna vs nemine, ale ve svm dlouhodobm sil ani pesto nesmte polevit. Jinak euforie brzy vyprch a z spchu nezbude nic.
Donkov plnk 5. jna
Nkdy se mu k i plnk lovc. Obdob, kdy se pipravuj zsoby na zimu. I vy budete tak trochu lovit v novch vodch. ekaj vs toti zsadn zmny a ocitnete se v pln novm prosted. Berte to jako novou vzvu, kter by mohla vst k potencilnmu spchu.
Bob plnk 4. listopadu
V tomto obdob se kladly pasti na bobry. Jejich koeiny pak lovce hly po celou zimu. Pro vs to ovem nebude nijak bouliv obdob, sv dramata jste si za rok proili, take se radji sthnete a jako medvd se pipravte k zimnmu spnku.
Ledov plnk 3. prosince
Noci se prodluuj, dny se zkracuj a opt nastv doba temna. Sotva se vzpamatujete z jednoho temnho obdob, u je tu dal a jako mvnutm kouzelnho proutku ve vs opt Ledov plnk vyvol deprese.

Autor : VB


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52©2002-2017 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version